Actuele vacatures

Geïnteresseerd in een van de onderstaande posities? Stuur ajb een mailtje met je motivatie, een recent cv en een indicatie van je salariswensen. Meer informatie over onze werkwijze.

Amsterdam - Voor de gezamenlijke facilitaire diensten van de UvA en HvA zoekt Communicatie & Co een communicatie-medewerker die samen met de manager verantwoordelijk wordt voor alle in- en externe communicatie. De medewerker weet communicatie in te zetten om een positief beeld over de organisatie te laten ontstaan, ondersteunt in uiteenlopende projecten en adviseert collega's hoe zij hun doelen kunnen bereiken via communicatie. Ondersteunt in de verdere ontwikkeling van het communicatie-beleid en onderhoudt contacten met collega's binnen andere afdelingen van de universiteit en hogeschool. Produceert zelfstandig webcontent en ondersteunt de webredacteur in het beheer van intranet.
Amsterdam - Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een strateeg die de transformatie van de digitale systemen van de stad gaat ondersteunen. De gemeente staat voor een omvangrijke transformatie van dit zogenoemde I-domein. Die overgang zal grote gevolgen hebben voor de medewerkers en zal meerdere jaren in beslag nemen. De strateeg gaat de communicatie-aanpak maken voor de overgang en geeft daar vervolgens handen en voeten aan. Hij of zij stelt de plannen op voor zowel de korte als de langere termijn, adviseert het transformatieteam op strategisch niveau, stelt een stakeholders-analyse op en voert de regie over alle communicatie-activiteiten. Coördineert de samenhang en stuurt meerdere communicatie-adviseurs binnen het I-domein aan. Weet binnen en buiten de organisatie met elkaar te verbinden.
Arnhem - Voor de Provincie Gelderland zoekt Communicatie & Co per medio maart een ervaren woordvoerder en persvoorlichter die het bestuur op niveau kan adviseren. De nieuwe medewerker treedt op als woordvoerder van verschillende programma's en gebieden van de provincie en treedt op als tweede persvoorlichter voor leden van het college van Gedeputeerde Staten. In de eerste functie is hij of zij verantwoordelijk voor het hele traject van persvoorlichting tot aan bestuursadvisering. Regelt perscontacten en handelt vragen af. Werkt proactief, volgt het publieke debat, social media en politieke bijeenkomsten. Anticipeert op ontwikkelingen en adviseert de gedeputeerden over positionering en profilering, samenwerking en participatie. Als tweede persvoorlichter is hij of zij de vaste sparring partner en vervanger voor collega-woordvoerders. Ondersteunt bij het bewaken van profielen, ondersteunt bij perscontacten en zoekt persvragen uit. Adviseert de andere woordvoerders op basis van bestuurlijke prioriteiten.
Amsterdam - Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een medior adviseur communicatie die zich gaat bezighouden met de thema's ruimte en duurzaamheid. De stad werkt aan een uitgebreide visie op de omgeving die een leidraad wordt voor de ontwikkelingen tot 2050 (wonen, werken, recreatie). De adviseur houdt zich voor een belangrijk deel met dit project bezig. De visie raakt nagenoeg alle doelgroepen in de stad: gezinnen, ondernemers, studenten, maar ook bezoekers en forenzen. Een ander belangrijk project van de nieuwe adviseur wordt Haven-Stad. Dit omvat twaalf gebieden ten westen en noordwesten van het centrum. Hier worden tot 70.000 nieuwe woningen gebouwd en tot 58.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De adviseur organiseert evenementen en bijeenkomsten, verzorgt content voor de webpagina's, realiseert middelen, adviseert bij participatiebijeenkomsten en neemt deel aan relevant overleg. Onderhoudt samenwerkingen met de communicatie-adviseurs van gerelateerde projecten.
Amsterdam - Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een medior adviseur die gaat werken voor de directie Financiën. Nu de implementatie van één financiële administratie voor de hele gemeente een feit is, wordt Financiën ontwikkeld tot de financiële dienstverlener voor de gehele gemeente. De focus ligt hierbij op het optimaliseren van kwaliteit en het efficiënter werken. De adviseur gaat op strategisch én operationaal niveau aan het werk. Belangrijkste taak is het uitzetten van een communicatiebeleid voor verbetering van de dienstverlening aan in- en externe partijen, innovatie en het betrekken van de medewerkers in het nieuwe beleid. De adviseur initieert en coördineert activiteiten, is het aanspreekpunt voor het management en betrekt zonodig collega's in de projecten.
regio Utrecht - Voor een waterschap in de regio Utrecht zoekt Communicatie & Co een adviseur interne communicatie. De adviseur gaat adhoc aan de slag op tactisch niveau en voert ook hands-on werkzaamheden uit. Hij of zij wordt ingezet op diverse projecten, onder meer het beheer van fauna, de verantwoording aan de burger en tal van andere projecten die zich voordoen. Afwisselende functie waarin veel praktische vaardigheden kunnen worden toegepast. Nadruk op interne communicatie, het adviseren van projectleiders en omgevingsmanagers, het organiseren van (publieks-) bijeenkomsten. Hij of zij bedenkt creatieve formats, stelt uitnodigingen op en ontwikkelt kernboodschappen. Beheert content van site en sociale media.
regio Leiden/Den Haag - Voor een middelgrote gemeente in de regio Leiden/Den Haag zoekt Communicatie & Co een communicatietijger die het niveau van het hele team op een hoger niveau weet te brengen. De gemeente werkt aan een samenleving die meer eigen regie en verantwoordelijkheid neemt. Doel: zorg voor elkaar met een zo groot mogelijke kwaliteit van leven, wonen, werken en recreëren voor alle inwoners. De gemeente acht daarbij een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en partners van cruciaal belang. De adviseur neemt vanuit deze optiek de verantwoordelijkheid op zich om communicatie-doelstellingen, -strategieën, capaciteit, middelen, risicobeheersing en branding naar een hoger niveau te tillen. Bewaakt en toetst het 4-ogen principe, stelt kritische vragen en legt dit vast in voortgangsrapportages. Anticipeert op knelpunten en belemmeringen. Treedt op als klankbord voor team, directie en ambtelijke opdrachtgevers.
Lelystad - Namens de Provincie Flevoland zoekt Communicatie & Co een senior communicatie-adviseur met een brede oriëntatie en liefst kennis van de nieuwe Omgevingswet. De adviseur wordt ingezet op de afdeling Strategie & Beleid. Daar komt al het beleid op de kerntaken bijeen, onder meer ruimtelijke ontwikkeling, waterbeheer, energie, openbaar vervoer, cultuur en wonen. In eerste instantie houdt hij of zij zich bezig met de invoering van de Omgevingswet (2 dagen per week) en met activiteiten voor de Woonagenda (ca 5 uur per week). De adviseur stelt een communicatiestrategie op voor de invoering van de nieuwe wet en vertaalt deze naar een herkenbare en duidelijke uitvoering, onder meer de organisatie van verschillende activiteiten en het verzorgen van de communicatiemiddelen.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur organisatiewikkeling IB. Het Ingenieursbureau is dé partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw en valt onder het cluster Ruimte en Economie. Het ontwikkelen en delen van kennis is een cruciaal onderdeel. Om dat te bereiken zijn een visie-missie traject en drie veranderprogramma's gestart - Capaciteit en Portfolio, Informatievoorziening en Kennis en Kennisbasis. In de komende fase, waar eerst de nadruk op 'verkennen' lag, ligt de nadruk meer op 'ontwikkelen in de praktijk'. Zodoende ontwikkel je slimme communicatie-interventies vanuit een visie op veranderen en ontwikkelen, je jaagt aan, legt verbindingen, je zet voortdurend voelsprieten uit en je hebt korte lijnen met directie en de programmamanagers. Medewerkers en lijnmanagers moeten op de hoogte worden gesteld van wat er speelt. En per thema moet de juiste doelgroep zich betrokken gaan voelen bij de veranderingen en verbeteringen die vanuit het programma en het missie-visie-traject worden ingezet.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Kademuren en Bruggen. Amsterdam investeert de komende jaren flink in de Amsterdamse bruggen en kades. Er is een programma voor een versnelde en grootschalige aanpak van deze kades en bruggen. Voor projecten binnen het programma breng je de communicatiewensen van de opdrachtgevers in kaart. Je haalt samen met de omgevingsmanager op wat er leeft in de buitenwereld. Je geeft advies over de communicatieaanpak en je ontwikkelt communicatieve oplossingen. Je betrekt daarvoor de juiste expertises op het juiste moment. Hierbij houd je de taken en ambities van de gemeente voor ogen en signaleer je kansen en risico's. De communicatiestrategie van het programma vormt het kader voor je werkzaamheden. Je maakt deel uit van het communicatieteam, bestaande uit acht mensen. Je werkt voor verschillende opdrachtgevers binnen het programma. Het programma is in opbouw.